Uvjeti korištenja certifikata NEblokirani i mrežnih stranica Instituta za certificiranje i NEblokirani

1. Opći dio

Ovi uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) certifikata NEblokirani kao i stranica www.institutzacertificiranje.hr te www.neblokirani.hr (u daljnjem tekstu: „Certifikat“ i „Stranice“) uređuju odnose između Nositelja Certifikata (u daljnjem tekstu „Nositelj“ ili „Vi“) te Korisnika Certifikata i Stranica (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Vi“) i vlasnika Certifikata i Stranica, trgovačkog društva INSTITUT ZA CERTIFICIRANJE d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: „IZC“ ili „Mi“). Svako korištenje Certifikata i Stranica te svih njihovih dijelova podložno je niže navedenim uvjetima. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, dužni ste odmah prestati sa svakom uporabom Certifikata i Stranica.

2. Definicije

U smislu ovih Uvjeta, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

  1. Certifikat NEblokirani: Certifikat NEblokirani je elektronički i/ili tiskani dokument koji izdaje IZC na temelju narudžbe korisnika (obrta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: „OPG“)) koji zadovoljava uvjete za certificiranje, a izdavanje Certifikata se naplaćuje. Certifikatom se potvrđuje sigurnost, financijsko zdravlje i pouzdanost kao poslovnog partnera obrta i OPG-a temeljem obavljenog stručnog i nezavisnog testiranja utemeljenog na jedinstvenom modelu IZC-a. Certifikatom se potvrđuje da subjekt nema problema u plaćanju svojih obaveza niti ih je imao u razdoblju od prethodne 3 godine ili duže. Obrti i OPG-i koji zadovoljavaju uvjete za certificiranje imaju vjerojatnost ulaska u probleme s plaćanjem svojih obveza u razdoblju od idućih godinu dana manju od 2 u 100, odnosno manju od 5 u 1.000 da će imati značajnijih problema u plaćanju svojih obveza. Certifikat, kao takav, Nositeljima niti Korisnicima ne garantira nikakve financijske koristi te se prednost posjedovanja i korištenja Certifikata očituje kroz povjerenje i ugled;
  2. Uvjeti za certificiranje: pozitivan ishod stručnog i nezavisnog testiranja utemeljenog na jedinstvenom modelu IZC-a;
  3. Nositelj certifikata: poslovni subjekt (obrt ili OPG) koji zadovoljava uvjete za certificiranje te je temeljem ugovora stekao pravo korištenja Certifikata na određeno vremensko razdoblje ili do prestanka zadovoljavanja uvjeta za certificiranje ukoliko se ono dogodi prije završetka ugovorenog vremenskog razdoblja;
  4. Oduzimanje certifikata: prestanak prava za korištenje Certifikata od strane Nositelja ukoliko tijekom ugovorenog određenog vremenskog razdoblja prestane zadovoljavati uvjete za certificiranje. U navedenom slučaju Nositelj je obavezan prestati koristiti Certifikat, kao i ostala prava i materijale koje je uz njega zaprimio, dok IZC nije dužan vratiti iznos plaćenog Certifikata;
  5. Korisnik: posjetitelj Stranica, Nositelj Certifikata, neregistrirani korisnik, registrirani korisnik i treća strana kojoj je Certifikat predočen od strane Nositelja;
  6. Neregistrirani korisnik: posjetitelj Stranica i treća strana kojoj je Certifikat predočen od strane Nositelja;
  7. Registrirani korisnik: posjetitelj Stranica i treća strana kojoj je Certifikat predočen koji je na Stranicama zatražio automatsko praćenje valjanosti Certifikata Nositelja;
  8. Sadržaji Certifikata i Stranica: svi podaci i sve informacije dostupni putem Certifikata i Stranica, što uključuje, ali nije ograničeno na, podatke, informacije, procjene i prognoze, tekstove, grafike, video prikaze s ili bez zvuka, naslove;

3. Zaštićeni sadržaji

IZC je nositelj prava Certifikata i Stranica te sadržajima na njima, što uključuje i pravo na bazama podataka sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Korisnici su ovlašteni upotrebljavati Certifikat i Stranice, sadržaje objavljene na njima i baze podataka samo i isključivo sukladno ovlaštenjima koja su stekli temeljem ugovora ili sukladno ovim Uvjetima (dio 5.) IZC je nositelj prava u pogledu dizajna Certifikata i Stranica i njegovih karakterističnih dijelova. Navedeni sadržaji uživaju zaštitu po Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim primjenjivim propisima, te se ne smiju kopirati ili na drugi način koristiti bez naše pisane suglasnosti. Pojam NEblokirani i pojam INSTITUT ZA CERTIFICIRANJE, kao i odgovarajući logotipi, registrirani su kao žigovi u Republici Hrvatskoj te uživaju zaštitu temeljem Zakona o žigu. Njihovo korištenje dozvoljeno je samo uz pisanu suglasnost IZC-a.

4. Ograničenje naše odgovornosti

Sve informacije i druge sadržaje koji su dostupni putem Certifikata i Stranica prikupljamo i nudimo našim korisnicima u dobroj vjeri, pri čemu ulažemo razumne napore i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bismo u što je moguće većoj mjeri osigurali njihovu točnost, potpunost i pouzdanost. Međutim, IZC ne jamči, izričito ili prešutno, za točnost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao niti za ažurnost postavljanja novih sadržaja na Certifikat i na Stranice. IZC ulaže sve razumne napore kako bi osigurao uredno funkcioniranje Stranica, ali neće biti odgovoran za povremeno i vremenski ograničeno nefunkcioniranje Stranica. Nadalje, određeni sadržaji koji se nude putem Certifikata i Stranica predstavljaju našu subjektivnu procjenu odnosno mišljenje, koji se generiraju u pravilu automatski, obradom informacija koje prikupljamo iz različitih izvora. Navedene procjene odnosno mišljenja dajemo u dobroj vjeri, ali ne preuzimamo odgovornost za njihovu ispravnost. Stranice mogu sadržati i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja nad kojima nemamo mogućnost uređivanja. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s tim i označavaju. U svakom slučaju, ne preuzimamo odgovornost za točnost, pouzdanost, cjelovitost i/ili pravnu ispravnost tih sadržaja. IZC, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i suradnici ne prihvaćaju i neće odgovarati za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela Stranica niti Certifikata, kao što ne prihvaćaju i neće odgovarati niti za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja, odnosno nastane na bilo koji način u vezi s bilo kojim dijelom ili cjelinom sadržaja i informacija trećih osoba, uključujući i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja. Suglasni ste i prihvaćate da IZC neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posljedica Vašeg korištenja ili nemogućnosti korištenja Certifikata i Stranica te sadržaja koji se nude putem njih, što uključuje, ali se ne ograničava na korištenje ili nemogućnost korištenja, odnosno na bilo koji način na dio ili cjelinu sadržaja i informacija trećih osoba, uključujući i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja.

5. Prava i obveze Nositelja i Korisnika

Nositelj i Korisnik u potpunosti prihvaćaju da su odgovorni za sve posljedice koje proizlaze iz njihovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Certifikata i Stranica ili su vezane na podatke, materijale i informacije na Certifikatu i Stranicama. Nositelj i Korisnik potvrđuju da samostalno daju nalog za pretragu i uvid u osobne podatke na Certifikatu i Stranicama te da za navedeno imaju legitimnu osnovu i/ili privolu vlasnika osobnih podataka. Nositelj i Korisnik potvrđuju da su upoznati sa svim mogućnostima i ograničenjima Certifikata i Stranica te s tehničkim zahtjevima vezanim na računalo, računalne postavke i konfiguraciju koji su potrebni za korištenje Certifikata i Stranica. Nositelj i Korisnik potvrđuju da su upoznati s činjenicom da je IZC na Certifikat i Stranice ugradio sigurnosni i zaštitni sustav čija je svrha zaštita od manipulacija i zloupotreba Certifikata i Stranica, odnosno upotreba Certifikata i Stranica u skladu s politikom fer upotrebe podataka, materijala i informacija sadržanih na Certifikatu i Stranicama. Nositelj i Korisnik prihvaćaju da su podaci sadržani na Certifikatu i Stranicama dostupni isključivo putem pretraživanja za pojedinačnog Korisnika i samo za onu količinu podataka koju je pojedinačnim pretraživanjem IZC učinio dostupnim. Svako drugo pretraživanje ili dohvat podataka kojim se zaobilazi redovna procedura korištenja i pretraživanja Certifikata i Stranica (npr. putem programa za brzi dohvat velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu vlasništva IZC-a, zaštićenih autorskih i drugih prava za što Nositelj i Korisnik snose materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost i bit će obvezni nadoknaditi IZC-u svu nastalu štetu. Nositelj i Korisnik prihvaćaju da je zabranjeno korištenje Certifikata i Stranica koje nije isključivo za osobne (vlastite) svrhe, dohvat podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja, komercijalnog ili nekomercijalnog iskorištavanja, kao i dohvat većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog. Za Nositelja i Korisnika Stranica za koje se utvrdi da su podatke prikupljali radi daljnje javne objave, za svrhu koja nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja, kao i za slučaj prikupljanja većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog, IZC zadržava pravo trajne zabrane pristupa Stranicama i oduzimanja Certifikata. U navedenim slučajevima IZC nije dužan vratiti iznos plaćenog Certifikata ukoliko se radi o Nositelju. Neregistrirani i Registrirani korisnici nisu ovlašteni koristiti sadržaje Certifikata i Stranica u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu pojedinačne provjere i praćenja Nositelja. U slučaju postupanja suprotno prethodnim odredbama, koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje sadržaja Certifikata i Stranica u komercijalne i/ili poslovne svrhe, Neregistrirani i Registrirani korisnici pristaju platiti naknadu u visini cijene jednogodišnjeg certificiranja u najvećem dostupnom paketu. Registrirani korisnik obvezuje se da će kod svake interakcije na Stranicama koristiti vlastite podatke (e-mail). Registrirani korisnik dužan je čuvati podatke kao poslovnu tajnu. Registrirani korisnik nadalje se obvezuje da će vlastite podatke (e-mail) koristiti samo jedna ovlaštena osoba, te da ih neće prenositi na treće osobe niti istima omogućiti njihovo korištenje. Ako sazna ili posumnja da njegove podatke koristi neovlaštena osoba, Registrirani korisnik obvezan je odmah obavijestiti nas o tome te vlastite podatke (e-mail) zamijeniti novima. Registrirani korisnik se prilikom svake pojedinačne uporabe Stranica jednoznačno identificira. Registrirani korisnik odgovara za svaku pojedinačnu izmjenu u bazi podataka koje je učinio korištenjem usluga Stranica. Ako se utvrdi ili posumnja da Registrirani korisnik zloupotrebljava svoje pravo pristupa Stranicama, IZC ima pravo privremeno ili trajno ograničiti mu korištenje usluge. U tom slučaju Registrirani korisnik odgovara i za svu štetu koju pretrpi IZC. Nositelji su ovlašteni kopirati i na drugi način koristiti dokumente i informacije objavljene na Certifikatu i na Stranicama, odnosno kojima se pristupa putem Stranica i koje su dio certifikacijskih paketa, samo za vlastitu upotrebu, uz poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava, te uz prethodno podmirenje svih obveza prema nama. S obzirom na navedeno, predmetni sadržaj ne smije se dalje kopirati, reproducirati, umnožavati ili na neki drugi način distribuirati, odnosno stavljati trećima na raspolaganje na bilo koji način bez našeg izričitog pisanog pristanka. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez našeg prethodnog pisanog odobrenja smatrat će se povredom ovih Uvjeta. Nositelj ne može otkazati kupljeni Certifikat prije isteka njegovog važenja.

6. Završne odredbe

IZC izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje Certifikata i sadržaja Stranica, djelomične izmjene sadržaja Certifikata i Stranica ili čitave ponude, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja Certifikata i Stranica, i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena. Isto tako, IZC zadržava pravo promjene ovih Uvjeta bez prethodne najave ili posebne obavijesti.